ഡൗൺലോഡ്

 • LANTAISI AZT012003170049-RED-സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
 • ഓട്ടോ സെൻസിംഗ് വാഹന ബ്രാക്കറ്റ്
 • മൊബൈൽ ഫോൺ വയർലെസ് ചാർജർ
 • വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ
 • സൗകര്യപ്രദമായ രണ്ട് ഗ്രിപ്പ് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് (cw10)
 • സൗകര്യപ്രദമായ രണ്ട് ഗ്രിപ്പ് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്
 • മൊബൈൽ ഫോൺ വയർലെസ് ചാർജർ (dw06)
 • മൊബൈൽ ഫോൺ വയർലെസ് ചാർജർ 10 രൂപഭാവം പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഇലക്‌ട്രോണിക് ഒപ്പ്)
 • മൊബൈൽ ഫോൺ വയർലെസ് ചാർജർ 16 രൂപരേഖ പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഇലക്‌ട്രോണിക് ഒപ്പ്)
 • മൊബൈൽ ഫോൺ വയർലെസ് ചാർജർ cw10 രൂപഭാവം പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഇലക്‌ട്രോണിക് ഒപ്പ്)
 • മൊബൈൽ ഫോൺ വയർലെസ് ചാർജർ Ts16 രൂപഭാവം പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഇലക്‌ട്രോണിക് ഒപ്പ്)